งานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ

งานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ปีที่ 33

              วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเทพ สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ (สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ) งานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนะมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และร่วมไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 ตัว และกระบือ 1 ตัว เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ

Copyright © 2019. All rights reserved.